B?I T?P GI?P T?NG CHI?U CAO NHANH V? HI?U QU? NH?T

?? ???c khoa h?c ch?ng minh, nh?ng b?i t?p d??i ??y s? gi?p b?n t?ng chi?u?cao th?m t? 5 cho t?i 15 cm n?u nh? b?n ch?m ch? t?p luy?n th??ng xuy?n v? ??ng c?ch c? ??y!

B?ng c?ch k?o d?i v? u?n cong c? th?, nh?ng b?i t?p th? d?c ??n gi?n n?y s? k?ch th?ch c? th? ch?ng ta ti?t hormone t?ng tr??ng gi?p b?n t?ng chi?u?cao l?n m?t c?ch t? nhi?n, ngay c? khi ?? qua th?i k? d?y th?.

1. ?R?n h? mang?

???y l? m?t b?i t?p Yoga gi?p k?o d?i c?t s?ng v? t?ng s? d?o dai, linh ho?t cho c? th?, ?? c?c kh?p s?n gi?a c?c ??t s?ng c?a b?n ph?t tri?n, l?m t?ng chi?u cao cho b?n.

?5-bai-tap-giup-tang-chieu-cao-nhanh-va-hieu-qua-nhat

B?i ?t?p t?ng chi?u cao

?C?ch t?p?nh? sau: N?m ?p m?t xu?ng s?n nh?, ?p l?ng b?n tay v? c?nh tay ?? d??i vai. B?t ??u n?ng c?t s?ng c?a b?n l?n b?ng c?ch u?n ng??i l?n, n?ng c?m l?n cao, c?ng cao c?ng t?t. Th?c hi?n b?i t?p l?p ?i l?p l?i 3-4 l?n li?n t?c v?i th?i gian m?i l?n th?c hi?n t? 5-30 gi?y.

2. K?o c?t s?ng ra ph?a tr??c

?Ng?i th?ng l?ng tr?n s?n nh?, hai ch?n m? r?ng h?nh ch? V. Hai tay r?ng b?ng vai, ?? song song gi? ra tr??c m?t. Ti?p ??, b?n h?y v??n ng??i ra ph?a tr??c v? c? g?ng h?t s?c ?? hai b?n tay ch?m v?o ng?n ch?n c?a m?nh. N?u nh? b?n c? th? ch?m v?o ??u ng?n ch?n, th?m ch? c? nh?ng b?n c? th? ??a tay ra xa h?n n?a, th? khi ?? l? c?t s?ng c?a b?n ?? ???c g?p ? m?c t?i ?a, k?ch th?ch ph?t tri?n chi?u cao ?l?i h?i? l?m ??y!

?Th?c hi?n b?i t?p 3 ? 4 l?n li?n ti?p v?i m?i l?n c?ng kho?ng 10-15 gi?y.

?B??c 1.

?5-bai-tap-giup-tang-chieu-cao-nhanh-va-hieu-qua-nhat

?B?i t?p t?ng chi?u cao?

B??c 2.

?5-bai-tap-giup-tang-chieu-cao-nhanh-va-hieu-qua-nhat

?B?i t?p t?ng chi?u cao?

?3. U?n ng??c qua???u

???y l? m?t b?i t?p tuy?t v?i, m? c?c k? h?p d?n ?? k?o c?ng c?t s?ng v? l?m d?i l?ng cho b?n. Tuy v?y, kh?ng ch? c? c?t s?ng m? c?c ??t s?ng c? c?ng ???c k?ch th?ch k?o d?i, th?ch h?p cho nh?ng b?n g?i m? ??c c? chi?c c? cao ?ba ng?n?.

?5-bai-tap-giup-tang-chieu-cao-nhanh-va-hieu-qua-nhat

?B?i t?p t?ng chi?u cao?

C?ch t?p nh? sau: N?m ng?a, ??t hai c?nh tay song song v?i c? th?, ?p l?ng b?n tay xu?ng. C?ng m?t l?c ??a hai ch?n l?n cao r?i k?o c?ng ?? u?n ng??c ch?ng qua ??u b?n, c? g?ng ch?m c? hai ch?n xu?ng s?n nh? c?ng t?t. C? th? kh?ng nhi?u b?n c? th? ch?m ch?n xu?ng s?n nh? ???c ngay, nh?ng h?y y?n t?m, n?u t?ch c?c v? ch?m ch? t?p luy?n, b?n s? l?m ???c th?i. V?, khi b?n l?m ???c ?i?u n?y, c? th? b?n c?ng ???c k?o c?ng, c?t s?ng c?a b?n c?ng ???c k?ch th?ch d?n d?i ra ??!

?4. T?p x? ??n, x? ??n ?a n?ng

???y l? m?t b?i t?p ??n gi?n nh?ng c?c k? hi?u qu?. T?t c? nh?ng g? b?n c?n l? m?t thanh ngang c?ng, r?n ?? kho? ?? c? th? ch?u ???c tr?ng l??ng c? th? b?n, chi?u cao c?a thanh ?t nh?t l? 1m8 ? 2m ?? cho kho?ng c?ch gi?a b?n ch?n t?i s?n nh? ?t nh?t l? 15 - 20cm.

?5-bai-tap-giup-tang-chieu-cao-nhanh-va-hieu-qua-nhat

?T?p x????n t?ng chi?u cao

?B?i t?p nh? sau:???t hai c?nh tay kh?ng g?n m? c?ng kh?ng c?ch xa nhau qu?, v?a ph?i ?? lu?n th?y tho?i m?i, r?i th?? h?y ?u ng??i l?n n?o! Gi? t? th? ?treo l?ng l?? ho?c ?u x? nh? v?y ??n khi n?o b?n kh?ng th? ch?u ???c n?a th? ngh?. Khi b?t ??u ngh?, t? t? h? ng??i xu?ng s?n nh?, nh? l? ch?m ??t b?ng m?i ch?n, nh? nh?ng th?i nh? ?? tr?nh b? ch?n th??ng. B?i t?p n?y k?ch th?ch c?t s?ng c?a b?n k?o d?n, d?i ra ??ng k? ??! Khi ?u x?, ph?i nh? c?ng th?ng ng??i ra nh? v? ch?m ch? luy?n t?p 3 l?n/tu?n ?? ??t ???c k?t qu? t?i ?u.

5. T?p v?i t? ch?n

?B?i t?p n?y ??n gi?n ch? l? ?? k?o d?i ph?n d??i c? th? b?n, hay n?i c?ch kh?c l? k?o d?i ch?n. B?ng vi?c k?ch th?ch k?o d?i s?n ? ??u g?i b?ng c?ch t?ng kh?i l??ng ? c? ch?n, k?t qu? m?t ??i ch?n d?i s? gi?p b?n c?i thi?n chi?u cao c?ng nh? v?c d?ng ho?n h?o.

?bai-tap-giup-tang-chieu-cao-nhanh-va-hieu-qua-nhat

B?i t?p t?ng chi?u cao?

B?i t?p nh? sau: Ng?i tr?n m?t chi?c gh? cao v? bu?c t? v?o m?t c? ch?n c?a b?n (nh? h?nh minh h?a). B?n n?n b?t ??u v?i t? c? tr?ng l??ng nh? th?i v? d?n d?n t?ng l?n trong c?c l?n t?p sau. H?y nh? l? lu?n ?? ch?n b?n k?o c?ng v?i tr?ng l??ng c?a t?. Sau khi ho?n th?nh b?i t?p, h?y th?o t? ra v? ?? ch?n ra ph?a tr??c nh? nh?ng t? 5 ? 10 l?n, sau ?? l? 5 ? 10 l?n ti?p theo l? ?? m?nh h?n. Th?c hi?n b?i t?p ch? 3 l?n/tu?n s? mang l?i hi?u qu? ??ng k? kh?ng ng? cho b?n.

(internet)